OD 29. KVĚTNA 2024 JSME NA NOVÉ ADRESE, kde pro vás budujeme novou vzorkovou prodejnu. Více informací najdete v menu "Prodejna/Kontakty"

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti RESSED s.r.o., IČ 04115031, se sídlem Průmyslová 7, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 35167 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové,
 
https://www.ressed.cz, e-mail: info@ressed.cz, tel.: +420 777 897 515.

 

I. DEFINICE POJMŮ

 1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Obchodní podmínky – tyto všeobecné obchodní podmínky, dostupné na https://www.ressed.cz/obchodni-podminky .
 3. Prodávající – RESSED s.r.o., IČ 04115031, se sídlem Průmyslová 7, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 35167 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
 4. Kupující – jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která si na základě objednávky objedná u prodávajícího zboží a zavazuje se řídit těmito obchodními podmínkami. 
 5. Podnikatel – kupující, který splňuje definici podnikatele dle ust. § 420 občanského zákoníku nebo osoba, která není spotřebitelem.
 6. Spotřebitel – kupující, který není podnikatelem a splňuje definiční znaky spotřebitele dle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, tedy fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 7. Zboží – jakékoliv produkty, které jsou nabízeny prodávajícím k prodeji. 
 8. Kupní smlouva – smlouva, která je uzavírána mezi prodávajícím a kupujícím, na základě které se zavazuje prodávající odevzdat Zboží kupujícímu a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu. 
 9. Smlouva – kupní smlouva.
 10. Kupní cena – cena zboží na základě kupní smlouvy.
 11. Web prodávajícíhohttps://www.ressed.cz.

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně vystupuje prodávající a na druhé straně kupující. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.ressed.cz.  
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v konkrétních smlouvách. Odchylná ujednání ve smlouvách mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluv. Smlouvy a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvy lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat jednostranně pouze ve vztahu k podnikateli. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (přičemž podle § 2158 odst. 1 občanského zákoníku platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 občanského zákoníku nepoužijí).
 6. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření smlouvy dle těchto obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření smlouvy.

 

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě objednávky zákazníka, a to těmito způsoby:
 1. prostřednictvím emailu – firemní domény „@ressed.cz“,
 2. telefonicky na aktuálním tel. čísle uvedeném na https://www.ressed.cz/kontakty
 3. poštou na adresu: RESSED s.r.o., Průmyslová 7, 537 01 Chrudim.

(dále společně jen jako „objednávka“).

 1. Prezentace zboží umístěná na webu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží. Pokud jsou uvedeny ceny, zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
 3. Před odesláním objednávky má kupující k dispozici odkaz na znění těchto obchodních podmínek a souhlas s těmito podmínkami potvrdí, zaškrtnutím políčka „souhlasím s těmito obchodními podmínkami“ nebo obdobným způsobem. 
 4. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se měl možnost seznámit s informacemi o vlastnostech zboží, které kupuje, nákladech na dopravu a celkové ceně, kterou je kupující povinen uhradit. 
 5. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je oprávněn po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdit na elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 
 6. Pokud objednávka obsahuje veškeré potřebné informace, je kupní smlouva uzavřena odesláním potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupujícího, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak. 
 7. V případě, že je specifikaci objednávky třeba upřesnit, zašle prodávající kupujícímu nabídku na základě komunikace s kupujícím. V takovém případě je smlouva uzavřena bezvýhradním potvrzením nabídky kupujícím, resp. zasláním objednávky dle nabídky. 
 8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, e-mailem či telefonicky), smlouva je pak uzavřena až finálním potvrzením ze strany prodávajícího. 
 9. Prodávající si vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky zaslané kupujícím a/nebo odstoupit od smlouvy v případě: 
  1. nestandardního či spekulativního charakteru objednávky;
  2. vyprodání zásob zboží, jeho nedostupnosti nebo přerušení výroby výrobcem zboží;
  3. vyšší moci;
  4. kdy ani po vynaložení veškerého úsilí, které je možné po prodávajícím požadovat, není schopen objednané zboží dodat ve sjednané lhůtě.
 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smluv (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 11. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. 
 12. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 13. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 14. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 15. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 16. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupní cena zboží je sjednána v jednotlivých smlouvách. Ke kupní ceně bude připočtena DPH ve výši a v souladu s právními předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.
 2. Kupní cena bude uhrazena kupujícím na základě daňových dokladů (faktur) vystavených prodávajícím. 
 3. Po uzavření smlouvy vystaví prodávající zálohovou fakturu ve výši 50 % až 100 % kupní ceny. Po uhrazení zálohové faktury vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad k přijaté záloze. 
 4. Doplatkovou fakturu na zbylou část kupní ceny včetně DPH vystaví prodávající v den, kdy bude zboží připraveno k expedici na skladě prodávajícího. Sklad prodávajícího je místo, které prodávající kupujícímu oznámí před dodáním zboží. Neoznámí-li prodávající jiné místo, je skladem prodávajícího sídlo prodávajícího. Zboží je možné před doplacením zhlédnout osobně na skladě prodávajícího, a to po předchozí společné dohodě termínu prohlídky.
 5. Splatnosti zálohových faktur činí 10 kalendářních dní, splatnost doplatkových faktur činí 5 kalendářních dní.
 6. Kupující uzavřením smlouvy prohlašuje, že v době uzavření smlouvy disponuje úplnými finančními prostředky pro zaplacení jakékoliv části zboží. Zaplacení není závislé na schválení financování třetí strany jako například bankovní úvěr, dotace, nebo zřizovatel (například krajský úřad).
 7. Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smluv může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího 289802089/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s.,
 2. dobírkou v hotovosti při předávání zboží,
 3. v hotovosti při osobním odběru v provozovně.
 1. Prodávající je oprávněn omezit jakýkoliv způsob platby z technických důvodů, z důvodu překážek na straně prodávajícího nebo kupujícího nebo z důvodu vyšší moci. 
 2. Ke kupní ceně bude připočtena cena za zvolenou dopravu, pokud si kupující zvolí způsob dopravy. 
 3. Případný rozdíl v kupní ceně a celkové ceně i s daní je způsoben zaokrouhlením. 
 4. Bez ohledu na další ustanovení těchto podmínek je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. 
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn, zejména v případech, kdy ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, kdy dojde k objednání zboží na zakázku (např. změna látky, barvy látky, výšky, typu sedáku, moření nohou, prošívání, doplňků apod.) nebo v případě většího objemu objednaného zboží, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Pokud se na zboží vztahuje slevová akce, tak zvýhodněná cena je platná od data zveřejnění slevové akce v popisu zboží do vyprodání zboží či zrušení slevové akce prodávajícím. 
 8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 10. V případě prodlení podnikatele se zaplacením i části kupní ceny, je podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.
 11. Má-li podnikatel plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním jakékoliv pohledávky prodávajícího, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak úroky z prodlení, poté úroky a nakonec na jistinu. Prodávající a podnikatel se dohodli na vyloučení aplikace § 1932 občanského zákoníku.

 

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo přímo vyrobeno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Konkrétně se bude jednat zejména o situaci, kdy si spotřebitel objedná upravený nábytek (např. volba barvy čalounění atd.). Dále nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 2. Nejedná-li se o případy uvedené v odst. 1 tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy lze doporučit prodejce kontaktovat prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2. tohoto článku se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy na adresu prodávajícího. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 2 tohoto článku vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebiteli, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Odstoupení podnikatele od smlouvy a jeho možnosti se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že je kupující v prodlení s placením kupní ceny o více než 10 dní. Odstoupení musí být v písemné formě doručeno kupujícímu. 
 9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Pokud je předmětem objednávky i služba dopravné, z pravidla předává prodávající kupujícímu zboží prostřednictvím externího dopravce na adrese sjednané ve smlouvě a kupující je povinen zboží převzít. Prodávající není povinen zajistit vykládku zboží z kamiónu.
 2. Prodávající se zavazuje mít do 10 týdnů od zaplacení zálohové faktury zboží připraveno k expedici na skladě prodávajícího. Termín expedice zboží bude do 7 pracovních dní od doplacení celé kupní ceny. Pokud nejsou konkrétní termíny stanoveny ve smlouvě, na přesném dni se obě strany domluví po doplacení,
 3. Prodávající je oprávněn vystavit doplatkovou fakturu, i pokud je zboží připraveno k expedici dříve než za 8 týdnů. Kupující je povinen tuto fakturu hradit v sjednané splatnosti, avšak není povinen zboží odebrat do shora uvedené lhůty.
 4. O předání a převzetí zboží bude smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání zboží kupujícímu, zejména dodací list. 
 5. Pokud není sjednáno jinak, prodávající ani jím najatý externí dopravce nezajišťují roznos zboží do prostor kupujícího, montáže, ani likvidace obalů. Prodávající nenese zodpovědnost za překážky pro kamionovou dopravu v místě předání. Kupující je povinen zajistit dopravci možnost příjezdu na stanovenou adresu, a to i s příslušnými dopravními výjimkami či povoleními.  Pokud možnost příjezdu dopravce nebude zajištěna, pokusí se dopravce s kupujícím dohodnout na okamžitém alternativním řešení předání zboží. Pokud tak nebude ze strany kupujícího umožněno, je dopravce oprávněn zboží dopravit zpět na sklad prodávajícího. Vícenáklady s tímto spojené nese kupující.
 6. V případě, že kupující nepřevezme zboží ve sjednaný den, aniž by dal prodávajícímu vědět 3 dny předem, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5 % z kupní ceny.
 7. Kupující je povinen zajistit personál na vykládku zboží v takovém počtu pracovníků, aby vykládka netrvala déle, než je doba obvyklá pro daný objem nákladu. V opačném případě je dopravce oprávněn účtovat vícenáklady. Časový odhad vykládky je možno diskutovat předem s prodávajícím.
 8. Kupující je povinen zajistit převzetí zboží oprávněnou osobou, která zboží převezme a podepíše předávací protokol či dodací list. Pokud pro převzetí zboží nebude tato osoba přítomna, považuje se zboží za řádně předané bez zjevných vad, a to i bez podpisu předávacího protokolu nebo dodacího listu. 
 9. V případě, že se zboží při doručování na zvolenou adresu kupujícím nevejde do prostoru kupujícího (např. kvůli velikosti dveří), nenese za tuto skutečnost prodávající zodpovědnost.
 10. Kupující zajišťuje na svůj náklad likvidaci obalů včetně palet a souvisejících odpadů.
 11. V případě, že kupující nepřevezme zboží dle sjednaných podmínek, zavazuje se zaplatit prodávajícímu skladné ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý den skladování. V případě, kdy kupující neurčí termín převzetí zboží ani do 3 dnů od výzvy prodávajícího, platí, že zboží odmítl převzít. V případě, že bude kupní cena uhrazena řádně v termínech splatnosti, nebude skladné účtováno ve sjednaném termínu pro expedici.
 12. Povinností zaplatit skladné dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody skladné přesáhne, a dále není dotčeno právo na smluvní pokutu dle čl. 10.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ/REKLAMACE

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a ve vztahu ke spotřebiteli § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Kupující bere na vědomí, že zboží má vlastnosti pouze k účelu a v kvalitě dle výslovně a prokazatelně sdělených požadavků kupujícího, uvedených ve smlouvě/příloze. Jakékoli jiné pokyny, okolnosti či dodatečné požadavky nejsou změnou smlouvy a odchylka od takovýchto specifikací či nevhodnost pro daný účel, nejsou vadou. 
 3. Podklady od kupujícího (například vizualizace, technické výkresy, požadavky na termín, interní objednávkové formuláře a požadavky v nich), které různou formou a v různých časech jednání kupující zasílá prodávajícímu, jakkoli se mohou jevit svým obsahem jako závazné, nemají závazný charakter ve směru specifikace zboží a jejích vlastností. Závazné jsou vždy pouze specifikace uvedené v této smlouvě a její přílohách. Pokud není detailněji specifikováno v této smlouvě a v přílohách, může finální podoba zboží vycházet primárně z modulárních řešení prodávajícího dle jeho uvážení a odborného zhodnocení. 
 4. Kupující bere na vědomí, že v případě technické nejasnosti (která nebyla přesně stanovena touto smlouvou) je závazné rozhodnutí na pověřených osobách prodávajícího, které se rozhodují na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 5. Prodávající nese odpovědnost za vady zboží, které mělo zboží v době jeho předání kupujícímu.
 6. Kupující je povinen zboží řádně prohlédnout v momentě, kdy bude zboží připraveno k expedici ve skladu prodávajícího a sdělit prodávajícímu vady zboží, a pokud tak neučiní, platí, že zboží nemá žádné zjevné vady. 
 7. Je-li vada zboží nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní prodávající vady zboží ve lhůtě 60 dní od předání vadného zboží.
 8. Pokud prodávající neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má kupující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady prodávajícího, které se prodávající tímto zavazuje uhradit kupujícímu.
 9. Je-li vada zboží podstatným porušením této smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží nebo na odstranění vady opravou zboží nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od této smlouvy. Pokud kupující nesdělí prodávajícímu, jaké právo zvolil, bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u prodávajícího, má kupující práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení této smlouvy.
 10. Kupující není oprávněn započíst svou povinnost zaplatit kupní cenu na povinnosti prodávajícího vyplývající z odpovědností za vady, ani kupní cenu z důvodu výskytu vady jakkoliv zadržet.
 11. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle. V případě reklamace lze prodávajícího kontaktovat i na emailové adrese: info@ressed.cz nebo na tel. čísle uvedeném na webu https://www.ressed.cz/kontakty . Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 12. Vrácení peněz probíhá po dohodě se spotřebitelem, bankovním převodem na jeho účet, bez jakýchkoli dodatečných nákladů pro spotřebitele. Lhůta na vrácení peněz je 7 dnů od ukončení reklamace. Spotřebitel je na základě reklamačního protokolu informován, že prodávající převzal zboží do reklamačního procesu, kdy ho převzal a jaká bude doba předpokládané nápravy. O vyřízení reklamace je spotřebitel informován e-mailem na e-mailovou adresu. Adresa dodání reklamovaného zboží je sídlo prodávajícího.
 13. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 
 14. Podnikatel se výslovně vzdává práva na náhradu škody od prodávajícího neúmyslně způsobené prodávajícím porušením jakékoliv povinnosti prodávajícího uvedené v této smlouvě v souvislosti s plněním této smlouvy.

 

VIII. SPECIFICKÉ VLASTNOSTI ZBOŽÍ

 1. Kupující bere na vědomí, že zboží je vyráběno v zátěžové kvalitě veřejného prostoru s maximálním důrazem na pevnost a s minimálním důrazem na vizuální detailní vady, které jsou běžně vyžadovány do domácího prostředí.
 2. Pro židle ani stoly není legislativou vyžadováno „prohlášení o shodě“, a proto takové prohlášení či jiné podobné dokumenty (certifikáty, atesty) není prodávající povinen kupujícímu předkládat.
 3. Následující vlastnosti/nedostatky zboží nebudou považovány za vady, a tedy za tyto vlastnosti/nedostatky prodávající neodpovídá:
  • odchylka rozměrů nábytku do výše (včetně) 3 %;
  • mírné vrásnění čalouněného nábytku;
  • mírná odlišnost jednotlivých kusů nábytku (každý kus je jedinečný);
  • vizuální vzhled švů, šití švů a jejich drobnou nerovnost;
  • mírnou odlišnost výsledných produktů od ilustrativních fotografií nebo fyzických vzorků nábytku, které mohou být předloženy před uzavřením této smlouvy;
  • rozměry uvedené na webu nebo v nabídce se mohou mírně lišit od skutečného nábytku;
  • mírné barevné odchylky potahů;
  • odchylky od odstínů dřeva;
  • mírné naklonění vyšívaného loga;
  • drobné oděrky, povrchové úpravy na dřevě;
  • nerovnoměrná povrchová úprava na jednotlivých plochách nábytku
  • vrásnění a mírná deformace potahů či pěny po zabalení do fólie;
  • mírné kývání nábytku díky nerovnosti podlahy nebo drobné nerovnosti osy nohou nábytku, které může vzniknout přirozeným pnutím nábytkových materiálů (povolená 5 mm mezera nohy od podlahy);
  • mírné praskliny na dřevě, které neovlivňují pevnost, záruku a účel zboží a nejsou vizuálně zjevné na první pohled;
  • běžný odér daného materiálu;
  • pokles účinku hydrofobních látek a nástřiků (v čase mizí účinnost);
  • v případě dodání vlastní látky kupujícím vady potahu.
 1. Kupující bere na vědomí, že zboží je určeno pouze do interiéru s běžnou pokojovou teplotou, v opačném případě může dojít k poškození zboží.  
 2. Kupující dále bere na vědomí, že k dosažení deklarované životnosti, kvality a vzhledu a dodržení záručních podmínek je třeba dodržovat všeobecné pokyny k údržbě uvedené na webové stránce prodávajícího.
 3. Kupující bere na vědomí, že vzorníky látek a moření dřeva (dále jen „vzorníky“) zveřejněné na webové stránce v elektronické podobě prodávajícím nebo zaslané prodávajícím kupujícímu na jeho elektronickou poštu mohou mít na každém elektronickém prohlížeči (počítač, notebook, tablet, telefon apod.) barevné odlišnosti od fyzických vzorníků.     
 4. Fyzické vzorníky je možné vidět v provozovně prodávajícího na adrese: Průmyslová 7, 53701 Chrudim. 
 5. Tímto kupující bere na vědomí, že prodávající nebude uznávat reklamace z důvodů barevné odlišnosti látek, v případě, že si kupující vybere látku na webové stránce nebo je-li mu zaslána elektronicky na jeho elektronickou poštu.

 

IX. VYŠŠÍ MOC

 1. Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností ze smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností ze smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
 2. Za vyšší moc je pro účely smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, pandemie, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvních stran.
 3. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.

 

X. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Do té doby je kupující povinen zdržet se veškerého nakládání se zbožím, které by bránilo prodávajícímu převzetí zboží zpět v nepoškozeném a nepoužitém stavu. Kupující není oprávněn umožnit použití zboží, za které dosud neuhradil jeho kupní cenu, třetím osobám a zejména není oprávněn umožnit třetím osobám nakládání se zbožím, jako by k němu měl vlastnické právo (tzn. zákaz dalšího prodeje takového zboží). 
 3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu nebo v případě, že kupující zboží nepřevezme, okamžikem, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím. Je-li zboží dodáváno předáním prvnímu přepravci, dochází k přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího tímto předáním prvnímu přepravci.
 4. Prodávající není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 5. Veškeré uveřejněné podklady na internetovém obchodu https://www.ressed.cz (fotografie, textový obsah) jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Použití výše uvedených podkladů je možné pouze se souhlasem společnosti Prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Podnikatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. Prodávající a podnikatel vylučují aplikaci § 1971 občanského zákoníku. 
 9. Prodávající a podnikatel vylučují aplikaci § 2108 občanského zákoníku.
 10. Prodávající a podnikatel tímto souhlasně sobě navzájem prohlašují, že: 
  1. nemají vůči sobě žádná práva z předsmluvní odpovědnosti (tj. z jednání či opomenutí této druhé strany v průběhu jednání o uzavření smluv),
  2. při uzavírání smluv nebyli slabší smluvní stranou.
 1. Prodávající a podnikatel prohlašují, že všechna ujednání smluv jsou výsledkem vzájemného svobodného vyjednávání obou stran. Z toho plyne, že: 
  1. nejde o adhezní smlouvu dle ust. § 1798 odst. 1 občanského zákoníku (ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se dle souhlasné vůle obou stran výslovně vylučují),
  2. žádné ujednání kupní smlouvy nebylo prosazeno jednou (silnější) smluvní stranou přes odpor druhé (slabší) smluvní strany,
  3. žádné ujednání kupní smlouvy nemůže být pro druhou stranu překvapivé ve smyslu ust. § 1753 občanského zákoníku a
  4. žádný pojem použitý v kupní smlouvě ani ujednání této kupní smlouvy nemohou být vykládány v neprospěch jedné ze stran z důvodu, že je při jednání o uzavření smlouvy jako první použila či do smlouvy navrhla. 

 

XI. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Prodávající, v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00. 
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Informace pro řešení sporů on-line najdete na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Kupující souhlasí s nafocením zboží v interiéru kupujícího a ke zveřejnění těchto fotografií spolu s poskytnutou referencí kupujícího pro propagační účely prodávajícího.
 2. Pokud vztah založený smlouvami obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Prodávající je zpracovatelem osobních údajů, k tomu blíže https://www.ressed.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Chrudim, 1. 1. 2021